Darmowa dostawa powyżej 200zł
Producenci
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego 101sukienek.pl

 1. Administratorem danych jest Radosław Korczak, z siedzibą w Łodzi, Piotrkowska 317 lok. 11, Łódź 93-035, NIP: 7292638522, (zwany dalej: „Sklepem”).

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Sklepu.

 3. Sklep przetwarza następujące dane Klienta:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania i kod pocztowy,
 • inne dane osobowe lub informacje, które Sklep jest zobowiązany zbierać na mocy obowiązujących przepisów prawnych.

Jeżeli usługami Sklepu korzystają dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich, jak i ich rodziców. Sklep przetwarza również adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera.

 1. Na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sklep jest zgoda Klientów, prawny obowiązek oraz realizacja umowy.

 2. Cele przetwarzania danych:

a. sprzedaż produktów oferowanych przez Sklep (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), b. należyte wykonywanie umów zawartych z 101sukienek.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c. wysyłanie informacji i reklam, na które Klient wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), d. prawidłowe funkcjonowanie, konfiguracja, bezpieczeństwo strony internetowej Sklepu, monitorowanie stanu sesji, analizy, badania i audyt wyświetleń strony internetowej, e. realizacja umów zawartych za pomocą strony internetowej Sklepu, f. cele statystyczne i marketingowe, g. stała komunikacja informacyjna, edukacyjna i reklamowa z Klientami.

 1. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Sklepu. Dostęp do danych jest ograniczony poprzez uprawnienia techniczne do wspólnego dysku lub folderu. Dokumenty są również zabezpieczone fizycznie w szafkach zamykanych na klucz.

Lista podmiotów zewnętrznych, które mają dostęp do danych osobowych, jest dostępna na stronie Sklepu.

Powyższe podmioty gwarantują przestrzeganie Rozporządzenia lub przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Sklep z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

Z podmiotami zawarte zostały umowy powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów. Sklep nie będzie sprzedawać ani przekazywać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

Klient przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Sklepu tych danych.

 1. Klient korzysta z następujących praw:

a. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Sklep świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.

b. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Sklep przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Klient może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Sklep nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.

c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Sklep na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Sklep zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.

e. Prawo dostępu do danych – Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Klient ma możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.

f. Prawo do sprostowania danych – Sklep na żądanie Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).

g. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie Klienta Sklep wyśle, w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym, dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.

h. Ponadto Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sklep zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres dostępny na stronie Sklepu, określając czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Klient chce skorzystać. Sklep po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni zrealizuje żądanie.

 1. Przechowywanie danych

a. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

b. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,

c. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.

Sklep zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.

Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sklep informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że powyższa polityka prywatności jest tylko przykładem i może wymagać dostosowania do konkretnych potrzeb sklepu 101sukienek.pl. Zalecamy skonsultowanie jej z prawnikiem lub doradcą ds. ochrony danych osobowych przed wdrożeniem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl